Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Profilová část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury 2024-03-11T15:14:18+00:00

Profilová část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury ve šk. roce 2023/24

Ústní maturitní zkouška

Doba přípravy: 15 minut

Doba zkoušení: 15 minut

Žák odevzdá do 31.3. 2024 svému vyučujícímu českého jazyka seznam 20 titulů, které si vybere ze školního seznamu četby a které budou představovat okruhy jeho maturitní zkoušky.  Od jednoho autora může žák volit maximálně dvě díla, další výběr se řídí obdobími, z nichž žák musí dodržet vždy minimální počet titulů podle následující tabulky:

Žák vybírá 20 literárních děl

Světová a česká literatura do konce 18. století


Světová a česká literatura 19. století


Světová literatura 20. a 21. století


Česká literatura 20. a 21. století

min. 2 literární díla


min. 3 literární díla


min. 4 literární díla


min. 5 literárních děl

Seznam titulů k ústní maturitní zkoušce:

Seznam knih ke stažení ve formátu PDF

Formulář pro vyplnění vlastní četby:

Formulář pro vyplnění vlastní četby – vyplněný

Formulář pro vyplnění vlastní četby – nevyplněný vzor

Seznam bude zároveň zahrnovat vždy minimálně dvě díla poezie a dvě díla dramatu.

Při ústní zkoušce si jeden z titulů vylosuje, dostane pracovní list s ukázkou z díla (tzv. umělecký text) a s neuměleckým textem a školní osnovou ústní zkoušky.

Během ústního zkoušení bude10 minut věnováno uměleckému textu, u kterého žák prokáže znalost literárněhistorického kontextu (charakteristika období, příslušného směru, znalost ostatních děl vylosovaného autora díla, jména dalších autorů daného období a přehled jejich nejvýznamnějších děl (cca 5 minut). Dále bude prověřena jeho znalost konkrétního vylosovaného díla – literární druh a žánr, téma, stručný děj, časoprostor, charakteristika postav a jazyková stránka (cca 5 minut).

Poté bude předmětem zkoušky neumělecký text, u něhož žák určí případnou souvislost s textem uměleckým, hlavní myšlenku textu, adresáta textu a jeho účel. Dále bude text rozebrán z hlediska morfologického, lexikologického a syntaktického (cca 5 minut).

Aby žák u ústní zkoušky uspěl, je třeba, aby prokázal znalosti vztahující sek oběma textům, k uměleckému i neuměleckému.

Ústní zkouška bude klasifikována podle školního bodového hodnocení, pokud Cermat nestanoví jinak.

Písemná zkouška:

Doba volby tématu: 20 minut

Doba vypracování: 90 minut

Minimální rozsah práce: 250 slov

Žák si vybere ze čtyř témat, může, ale nemusí si psát koncept a vypracovat osnovu díla (nebudou předmětem hodnocení).

Práci vhodně rozčlení na odstavce a bude dbát na čitelnost textu (nečitelný text nebude hodnocen).

Během písemné zkoušky může používat pravidla českého pravopisu.

Předmětem hodnocení bude dodržení rozsahu, tématu a slohového útvaru, jeho pravopisná správnost, vhodně zvolená slovní zásoba, syntaktická výstavba a celková koheze a koherence textu.

Práce bude hodnocena podle školního bodového hodnocení, pokud Cermat nestanoví jinak.

S hodnocením písemné práce bude žák seznámen před začátkem termínu ústních maturitních zkoušek.