Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Výuka ZAV 2023-09-21T13:54:37+00:00

Výuka ZAV

Plán učiva ZAV

Přístup k programu ZAV V. generace
Objednávka domácí výuky ZAV

 1. V internetovém prohlížeči zadejte adresu student.zav.cz. Stránky mají chráněný přístup k webovému serveru – viz https://
 2. Zadejte přihlašovací jméno a heslo, které Vám sdělila vyučující PK.
 3. Pro domácí verzi výuky si stáhněte, vyplňte a vytiskněte objednávku – viz odkaz výše.
 4. Program ZAV pracuje i na Mac OS.
 5. Jako dosud platí požadavek na soustavnou práci podle rozpisu učiva a podle etických a právních zásad práce na internetu.
 6. POZOR – Při roční nečinnosti hrozí deaktivace žáka, a tím nutnost znovu zaplatit.

2021-08-31
Mgr. Milada Peštová v. r.

Co je PROGRAMOVANÁ VÝUKA ZAV?

Recenze vychází z dlouholeté zkušenosti s výukou předmětu písemná a elektronické komunikace a s využíváním programu ZAV ve výuce tohoto předmětu na OA v Plzni. Praxe umožňuje posoudit a srovnat metodiku a efektivitu výuky klasické na klávesnicích PC a kybernetické výuky podle programu ZAV.

1. CÍLE VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Sám název vyučovacího předmětu písemná a elektronická komunikace a formulace jeho cílů ve vzdělávacím programu předpokládá, že škola bude mít k dispozici techniku, která odpovídá standardnímu vybavení podnikatelských subjektů a úřadů, pro které je absolvent školy připravován. Bylo by však chybou vybavit učebny počítači a využívat jich jen jako psacích strojů, na nichž bude probíhat klasická metodika nácviku psaní desetiprstovou hmatovou metodou. Vyučující proto hledají software, který by splnil cíle předmětu, a to efektivním a přitom žákovi příjemným způsobem. Výukový program ZAV tyto nároky splňuje.

2. HYGIENA A PRACOVNÍ POSTUP

Výuku psaní na klávesnici je možno přirovnat ke sportovní přípravě. Vyžaduje pravidelnou činnost bez dlouhodobých časových prodlev. Nácvik psaní všemi deseti prsty a naslepo (tj. bez dívání se na ruce) spočívá v tom, že se vytvářejí dočasné nervové dráhy při zapojení smyslů a nervové soustavy, tj. oči vidí na obrazovce znak = písmeno, mozek vydá pokyn příslušnému prstu, aby provedl stisk klávesy. Díky hmatovému vjemu dojde ke zpětné vazbě a mozek vyhodnotí správnost úkonu (90 % chyb si pisatel ihned uvědomí a může korigovat správnost pomocí opravné klávesy).  Pravidelným opakováním se z dočasné nervové dráhy stává trvalý nervový spoj.

Učivo je rozplánováno přesně do vyučovacích hodin tak, aby žák plnil obsah předmětu písemná a elektronická komunikace, ale nebyl přetěžován – viz kap. “Plán učiva ZAV”. Mnohadenní přestávky v práci mají za následek to, že žák neplní požadovaný učební program, dohánění zameškaného učiva je pak stresem a může docházet k porušování hygieny práce, nedodržování techniky psaní a především k vyhasínání vytvořených nervových drah, tedy ztráty už naučeného.

Psaní na počítači je fyzicky náročné, protože vyžaduje strnulé sedění a upřený pohled na monitor. Je proto nutno ve školní i domácí přípravě dodržovat hygienické zásady: viz video Sedíš dobře u PC?

 • mít židli s možností regulace výšky, sedět na celé ploše sedáku, opřená záda, velké klouby svírají pravé úhly (nesprávné sedění  způsobuje poškození páteře a ochabování zádového svalstva)
 • monitor umístit ve výšce očí
 • klávesnice by měla být na okraji stolu a mezerníkem na střed těla pisatele (tzv. na knoflíčky), výška na stole by měla být taková, aby paže a předloktí svíraly cca pravý úhel
 • ruce se nesmí natahovat, předloktí se nesmí opírat o stůl, zápěstí má být přibližně v rovině s předloktím – propadání ruky v zápěstí vede k nadměrné zátěži šlach (při dohánění učiva může být zátěž tak velká, že je nebezpečí zánětu šlach)
 • prsty jsou mírně zaoblené
 • samozřejmostí je psát v denní době, dělat přestávky v práci (střídat s jinou fyzickou činností), nepsat v nočních hodinách (únava působí větší chybovost, práce je pak neefektivní)
 • nekřížit nohy – mohou vznikat tzv. symetrické záměny, protože za situace, kdy levá mozková hemisféra řídí pravou část těla a pravá hemisféra ovládá levou část těla, dochází ke dvojitému křížení nervových drah

Rodiče mohou v domácí přípravě žáka kontrolovat, dbát na hygienu práce a sledovat postup podle učebního plánu.

3. TECHNICKÉ PŘEDPOKLADY

Výukový program ZAV předpokládá mít k dispozici obvyklou počítačovou sestavu s instalovaným operačním systémem Windows nebo MacOS a připojením k internetu. Program ZAV je proto možné instalovat na vybavení, kterým v dnešní době disponuje většina škol a domácností. Při psaní na notebooku se doporučuje připojit externí klávesnici!

4. METODICKÁ PROMYŠLENOST PROGRAMU ZAV

Program respektuje záměr ovládnout klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou naslepo. Od klasické výuky nebo od jiných výukových programů se liší pořadím nácviku jednotlivých písmen. Autoři p. Zaviačič a Ing. Zaviačičová preferují tzv. frekvenční metodu nácviku, tj. řazení písmen podle frekvence jejich výskytu v kombinaci s hmatovou náročností nácviku písmen. To lze považovat za výhodu, protože nejprve dochází k upevnění hmatů u písmem více frekventovaných, přičemž žák není odrazen v dalším nácviku hmaty, které jsou obtížné a někdy vedou k nesprávným zlozvykům v postavení ruky a prstů.

Program vhodně kombinuje cvičení zaměřená na osvojování nových písmen, cvičení na přesnost psaní, cvičení na rozvoj rychlosti psaní a upevňování získaných dovedností. Výuka pak není rutinním nácvikem písmen. Pomocí databanky, do které ukládá výkony (chybovost, rychlost), pak generuje každému žákovi individuálně procvičovací texty cílené na osobní nedostatky žákova psaní. Vhodným vedlejším efektem programované výuky je prohlubování schopnosti pracovat soustředěně a pozorně (nepozornost působí chyby a žák je „potrestán“ tím, že nepostoupí k dalšímu cvičení nebo „spadne“ k předchozímu textu).

5. MOTIVACE ŽÁKŮ

I žák prvního ročníku dnes přichází na střední školu s počítačovými dovednostmi a očekává, že jich bude moci využívat i v následujícím studiu. Je-li mu to umožněno, ochotněji přistupuje k získávání nových dovedností. Klávesnicovou gramotnost pak chápe nejen jako cíl jednoho z vyučovacích předmětů, ale jako prostředek k ovládnutí počítače v praxi i soukromí.

Výrazným motivačním prvkem je využití přirozené soutěživosti žáka v pubertálním věku. Studenti rádi srovnávají rychlost svého postupu se spolužáky. Ve třídě je pak možno vhodným pedagogickým přístupem vyvolat pozitivní atmosféru zaměřenou na výkon (měsíční přehledy nejpokročilejších, jejich klasifikační ohodnocení, odměnění usilovnosti i u méně manuálně zručných žáků).

6. PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY

Je nutno uznat, že výuka podle ZAV je náročná. Není však stresová, protože umožňuje ve chvíli indispozice výuku přerušit a naopak v dobré kondici postoupit o mnoho cvičení dopředu. O těchto faktorech bude zmínka i v dalších bodech.

Psychologicky důležitým faktorem je naprostá nestrannost hodnocení výkonů, které není podmíněno subjektem učitele. Písemnou práci neznámkuje učitel, nýbrž počítač podle předem známých a pro všechny uživatele stejných kritérií (v úvodu ke cvičením a prověrkám je přesně vymezena penalizace za chybu, požadovaný počet čistých úhozů, maximální možný počet chyb, časový limit pro opis).

7. INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K VÝUCE A ŽÁKOVI

Programovaná výuka ZAV možňuje především talentovaným žákům vynikat a dosahovat nadstandardních výkonů. V postupu výuky nejsou zdržováni ostatními spolužáky a nemusejí se podřizovat tempu, stanovenému učitelem. Někteří žáci přicházejí ze základních škol, kde je vedena výuka psaní desetiprstovou metodou. Tito žáci sice začínají od prvních lekcí ZAV, jejich postup je ovšem rychlejší, u těch, kteří píší velmi dobře, je pak možno nastartovat výuku od vyšších cvičení. Podobně je pak možno individuálně překonat případný přechod žáka z jedné školy na jinou.

Individuálnost postupu je výhodná také při nepřítomnosti žáka ve škole. Ani při dlouhodobé absenci nezamešká probíranou látku (jako v klasických hodinách). Podle možností může pak využít i přípravu podle domácí verze programu. Je nutno poznamenat, že individuálnost postupu však neznamená neplnění osnovy a tematického plánu učiva. Žáci mají k dispozici časový plán s přesně vymezeným počtem lekcí, které je nutno splnit v každém měsíci.

8. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA

Žáci si mohou nainstalovat domácí verzi programované výuky ZAV. Žák se sám obrátí na příslušnou internetovou stránku (stejnou jako ve škole). Vytváření dovedností postupuje u jednotlivců různým tempem. Individuálnost přípravy podle domácí verze programu ZAV předchází přetěžování žáka a rutinní domácí práci.

Domácí verze programu obsahuje totéž, co školní instalace, ale s vyloučením zkušebních a klasifikačních textů. V pojetí výuky ZAV nejde o domácí opakování téhož, co bylo náplní ve škole (pokud žák dospěl k určitému cvičení, pak předchozí látku zvládá), ale o možnost postupovat individuálně dál. A právě tuto okolnost žáci rychle pochopí a sami cítí potřebu mít ZAV na svém domácím počítači. Jsou i žáci, kteří psaní na klávesnici pojímají jako „sport“ a náplň volného času. Rodiče žáků mohou detailně kontrolovat vzdělávací proces svých dětí.

9. AKTUÁLNOST TEXTŮ A JAZYKOVÁ VYTŘÍBENOST

Souvislé texty k opisu svým obsahem odpovídají současné ekonomické a politické realitě. Autor se však důsledně vyhýbá ideologicky zaměřeným textům. Obsahová náplň je rozmanitá – texty ekonomické, z oblasti umění, literatury, dějepisu. Je-li pokročilý pisatel schopen vnímat při zautomatizovaném psaní i obsah, často se dostane i k zajímavým informacím. Oceňujeme stylistickou vytříbenost a pravopisnou správnost textů.

10. EFEKTY KYBERNETICKÉ VÝUKY ZAV NA OA, PLZEŇ

Naše škole zavedla výuku pomocí programu ZAV v roce 1997. Za tu dobu lze zhodnotit, že se výrazně zlepšila klasifikace žáků 1. roč. v předmětu. To má motivační význam. Vlivem záměrného působení na pozornost a přesnost práce se zvýšilo procento přesnosti psaní. Efekt se projevuje o dva roky později při státní zkoušce z kancelářského psaní na klávesnici, kdy chybovost (na rozdíl od minulých dob) není příčinou neprospěchu.

Žáci naší školy se pravidelně umísťují na předních místech, nejčastěji prvních, v grafických soutěžích. Naši žáci se umísťují mezi 300 nejpokročilejších uživatelů ZAV v České republice.

Nelze zastírat, že programovaná výuka ZAV je náročná a vyžaduje od studentů cílevědomé úsilí. Obchodní akademie, Plzeň, je však školou výběrovou, která přijímá ke studiu nejlepší z žáků základních škol. A jen kladením náročných, ale splnitelných cílů lze dosáhnout dobrých vyučovacích výsledků.

11. SPOLUPRÁCE A VÝROBCEM A VÝUKA ŽÁKŮ S HANDICAPEM

Autoři svůj program ZAV neustále aktualizují a velmi rychle řeší individuální požadavky žáků. Pro uživatele se specifickými poruchami  (poruchy hybnosti ruky, dyslektické poruchy …) rádi nastaví program na delší delší časovou prodlevu mezi stisky kláves, což umožní žákovi psát bez stresu z rychlostních požadavků.

12. ZÁVĚR

Vzhledem k výše popsané charakteristice považujeme programovanou výuku ZAV za moderní a efektivní didaktický prostředek. V obsahu výuky se zřetelně projevuje autorova osobní zkušenost s přípravou mezinárodních mistrů v psaní na klávesnici a zkušenost Ing. Zaviačičové z reprezentace republiky v psaní na klávesnici – “nejrychlejší žena světa”, devítinásobná mistryně světa.