Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Projekty 2018-11-12T11:11:28+00:00

Tento projekt byl realizován za finanční podpory EU, prostřednictvím nástroje ITI (Integrované teritoriální investice) plzeňské metropolitní oblasti (http://iti-plzen.cz/zakladni-informace/iti/).

Název projektu: Rekonstrukce učeben včetně zajištění bezbariérového přístupu

Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy: 004/06_16_066/ITI_16_01_010

Název výzvy: 7. výzva-ITI-Plzeň-SC 2.4-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro střední vzdělávání včetně bezbariérových opatření – integrované projekty ITI

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005043

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 9. 2018

Maximální schválené výdaje projektu:  6 437 367,13 Kč

Obsah a cíle projektu:

Projektový záměr řeší modernizaci 2 jazykových učeben, rekonstrukci historické učebny pro výuku přírodních věd, vybudování bezbariérového přístupu včetně výtahu a bezbariérového sociálního zařízení a rekonstrukci a modernizaci vybavení 3 kabinetů pedagogů. Díky úspěšné realizaci projektu došlo k optimalizaci jazykové výuky a výuky přírodních věd na naší škole, a to v souladu se ŠVP a dalšími strategickými dokumenty školy. Díky realizaci projektu – výstavbě moderního výtah a provedených stavebních úprav došlo k zajištění kompletního bezbariérového přístupu do budovy naší školy, čímž se studium na Obchodní akademii stává otevřeným všem úspěšným uchazečům z přijímacích zkoušek, a to bez ohledu na jejich tělesné postižení. Naše škola se tak díky realizaci projektu se zařadila mezi moderní školy splňující trendy kladené na moderní výuku a moderní vzdělávací instituci 21. století.

Základní cíle projektu:

Prvním hlavním cílem projektu Rekonstrukce učeben včetně zajištění bezbariérového přístupu byla optimalizace jazykové výuky a výuky předmětů přírodních věd pro oba čtyřleté vzdělávací obory na OA Plzeň, jimiž jsou Obchodní akademie 63-41-M/02 a Ekonomické lyceum 78 42 M/02, a to směrem k lepší uplatnitelnosti cílové skupiny žáků na trhu práce a zvýšení konkurenceschopnosti při ucházení se o studium na vysoké škole.

Způsob a nástroj dosažení tohoto cíle:

Proběhla modernizace výukových prostor (2 specializovaných jazykových učeben) určených k výuce cizích jazyků. Během realizace projektu byly učebny stavebně opraveny, byly kompletně vybaveny moderním nábytkem (školní lavice, židle, katedra, skříně), výukovými pomůckami (mapy, slovníky, nástěnky, tabule) včetně moderního IT vybavení (tablety, PC, interaktivní tabule s projektorem, sluchátka), které umožňují vést na naší škole moderní interaktivní výuku cizích jazyků.

Proběhla kompletní modernizace historické učebny přírodních věd. Zde bylo kompletně restaurované vybavení učebny a současně byla doplněna moderní technika podporující výuku (tabule, PC). Žáci získali možnost absolvovat výuku přírodovědných předmětů v komfortním prostředí, které umožní vést výuku efektivně a v podmínkách odpovídajících požadavkům kladeným na vzdělávání v 21. století.

S hlavním cílem úzce souvisí i druhý hlavní cíl projektu, jímž je umožnění vzdělání všem skupinám uchazečů a to včetně osob tělesně postižených za pomoci vybudování bezbariérovosti celé budovy školy. Aby bylo bezbariérovosti školy dosaženo, bylo nutné vystavět moderní prosklený výtah na dvoře školy, který umožní přístup osobám se sníženou pohyblivostí do všech pater školy, a zároveň bylo nutné ve škole zřídit bezbariérové sociální zařízení v posledním patře budovy. Tyto nezbytné stavební úpravy učinily všechny výsledky a přínosy projektu dostupné všem osobám z cílové skupiny projektu, bez ohledu na fyzické a pohybové znevýhodnění.

Způsob a nástroj dosažení tohoto cíle:

Stavební úpravy areálu školy a stavební úpravy interiéru školy

Hlavní aktivity projektu

Co se týče hlavních aktivit, projekt byl realizován 3 hlavními aktivitami, které probíhaly paralelně a úzce spolu souvisely:

–        Modernizace jazykových učeben (303, 304)

byla zahájena přípravnými pracemi v učebnách č. 303 a č. 304, odkud bylo vystěhováno staré vybavení učeben. Jakmile byly učebny vystěhovány, došlo také k drobným stavebním úpravám a stavební rekonstrukci učeben. Dále proběhlo vybudování SDK podhledů a zabudování světelných zdrojů. V rámci stavebních prací byly stěny obloženy protihlukovým obložením, okna byla osazena zatemňovacími roletami a proběhla úprava podlahové krytiny. Po dokončení všech stavebních úprav došlo k vybavení učeben výukovým nábytkem a informačními technologiemi pro multimediální výuku cizích jazyků. Sekundární aktivitou byla úprava kabinetů č. 125 pro pedagogické pracovníky vyučující AJ a č. 320 pro vyučující NJ.

–        Rekonstrukce historické učebny přírodních věd (307)

byla zahájena přípravnými pracemi v učebně č. 307, odkud bylo vystěhováno historické vybavení učebny a postupně bylo renovováno dle schváleného restaurátorského záměru. Paralelně s vystěhováním učebny proběhly v učebně renovace rozvodů elektrické energie a také drobné stavební úpravy včetně renovace zastaralé podlahy učebny. V rámci stavebních prací byla opravena stupňovitá podlaha učebny, dále byla zajištěna oprava historických okenních rolet a zavěšení nových světelných zdrojů. Po dokončení všech stavebních úprav probíhaly paralelně náročné restaurátorské práce na historickém vybavení a postupně docházelo k navracení a instalaci renovovaného historického vybavení učebny a k poté dovybavení učebny IT. Jako sekundární aktivita proběhla i stavební rekonstrukce a vybavení kabinetu č. 306, který využívají jako své zázemí pedagogičtí pracovníci školy v oblasti přírodní vědy.

–        Vybudování bezbariérového přístupu

byla zahájena stavebními přípravnými pracemi na dvoře škole nutnými pro založení výtahové šachty. Jakmile byl připraven základ pro výtahovou šachtu, probíhaly stavební práce v souvislosti s budováním jednotlivých vstupů do budovy ve všech patrech budovy školy. Následně proběhlo vybudování šachty a následně probíhaly práce na konstrukci výtahové konstrukce, instalaci samotného výtahu a následné obložení konstrukce skleněnými panely, které tvoří plášť výtahu. Během stavebních prací byl rekonstruován a přestavěn existující WC a část prostoru, který původně náležel ke kabinetu č. 320, v jednotný sociální prostor, který se přeměnil v sociální zařízení s bezbariérovým WC.