Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Dějepis 2018-08-30T11:59:45+00:00

Dějepis na Obchodní akademii

I když předměty vyučované v rámci naší sekce nepatřily na středních odborných školách ke stěžejním a preferovaným, jejich postavení a význam v poslední době výrazně stoupá. Souvisí to (mimo jiné) s reformami, které ve školství v současné době probíhají.

Možnost maturovat z dějepisu, volitelné semináře z dějepisu a psychologie ve 3. a 4. ročníku, posílení četnosti hodin v rámci vzdělávacích plánů oboru ekonomické lyceum a poměrně vysoká úspěšnost našich absolventů při přijímacích zkouškách na vysoké školy humanitního směru (přestože uchazeči z gymnázií mají pochopitelně díky zcela odlišné hodinové dotaci humanitních předmětů a gymnaziálním vzdělávacím plánům jistou výhodu, jsou jim naši absolventi zdatnou konkurencí)- to vše jsou aspekty posilují význam námi vyučovaných předmětů. To vše bude v blízké budoucnosti ještě umocněno státní maturitou ze společenskovědních oborů, o kterou bude mezi našimi studenty evidentně značný zájem.

V hodinách dějepisu se snažíme o maximální aktualizaci probíraných témat, propojení teoretických znalostí s praxí, vytváření a posilování historického vědomí a kritického historického uvažování a v neposlední řadě schopnosti rozeznávat vliv a dopady historických událostí a vývojových procesů na život společnosti a člověka jako jedince nejen v měřítku globálním, ale také regionálním a místním. Našim cílem je také intenzivní posilování mezipředmětových vztahů, logicky především mezi společenskovědními předměty.

U studentů velmi oblíbenou součástí naší dějepisné výuky je pořádání exkurzí do plzeňských i pražských muzeí, stejně jako poznávání významných historických památek a lokalit. Navštěvujeme i aktuální umělecké výstavy s historickou tematikou, přednášky a besedy. Od letošního roku budeme organizovat také školní kolo olympiády v historických znalostech.

Věříme, že kvalitě výuky dějepisu významně přispívá také využívání audiovizuálních prostředků a moderní didaktické techniky, kterými naše sekce disponuje, z novinek letošního školního roku jmenujme za všechny alespoň výuku v multimediálních učebnách s pomocí notebooku, dataprojektoru, aktivní tabule, video a DVD přehrávače.