Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Odborný profil vyučujících 2023-09-21T13:21:48+00:00

Odborný profil vyučujících

Profil vyučujících

Všechny vyučující předmětu písemná a elektronická komunikace jsou pro výuku plně kvalifikované. Složily učitelskou státní zkoušku z psaní na klávesnici a rozšířily si dosavadní aprobace o kvalifikaci k výuce PK. Některé členky předmětové komise PK se dále vzdělávají a působí ve veřejné oblasti jako lektorky vzdělávacích kurzů či autorky nebo recenzentky odborných publikací.

ING. MATĚJKOVÁ IVA

Lektorská činnost:

Krajské centrum pro další vzdělávání s právem jazykové zkoušky. Přednášející v kurzech pro veřejnost na ekonomická téma (2007–2010).
Externí vyučující na Gymnáziu Luďka Pika, Plzeň, předmět ekonomický seminář (2017-dosud)

MGR. PEŠTOVÁ MILADA

 • Zkušební komisařka pro státní zkoušky z psaní na klávesnici – jmenována Národním ústavem pro vzdělávání, Praha (od obnovení zkoušek 2015– dosud)
 • Zkušební komisařka pro státní zkoušky z psaní na klávesnici – jmenována Národním ústavem odborného vzdělávání, Praha (2001– do pozastavení zkoušek 2012)
 • ORKAM Plzeň, s. r. o. – kurzy korespondence pro pracovníky státní správy (2012-2015)
 • Magistrát Města Plzně – kurzy korespondence pro pracovníky státní správy (2012 – dosud)
 • Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s., kurzy korespondence pro pracovníky státní správy: MÚ Sokolov (2012, 2013)
 • Výuka v komerčních kurzech pro asistentky podnikatele, sekretářky a v rekvalifikačních kurzech – Další vzdělávání dospělých, Plzeň; Programcentrum, s. r. o., Ostrava 1; nadace Fond pomoci místní správě ČR Praha 8; školení pracovníků Okresního úřadu Rokycany; kurzy Konsorcia Korespondent Plzeň; Dům techniky Plzeň; Fakultní nemocnice Plzeň; Škoda, a. s.,podniková škola (1992–dosud)

Externí vyučující Západočeské univerzity v Plzni, Právnická fakulta, katedra veřejné správy (2003 – 2005)

Odborná lektorka MŠMT ČR – oponentura odborných rukopisů, kterým byla udělena doložka MŠMT ČR pro zařazení do seznamu schválených učebnic, určených k publikaci nebo jako vysokoškolské učebnice:

 • DVOŘÁKOVÁ, L. a kol.  Adaptace malých a středních podniků v sektoru služeb na podmínky Společnosti 4.0. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021.
 • VACEK, J., DVOŘÁKOVÁ, L. a kol. Identifikace, analýza a hodnocení principů, postupů, metod a nástrojů pro adaptaci sektoru služeb na technické, ekonomické, sociální a environmentální podmínky Společnosti 4.0. Plzeň: NAVA, 2019. (Jazyková a grafická korektura.)
 • DVOŘÁKOVÁ, L., D.Sc. (Economics), Professor, Head of Finance and Accounting Department, Faculty of Economics, University of West Bohemia, Czech Republic. MACKOVÁ, M., Ph.D. Student, University of West Bohemia, Czech Republic. FUNDRAISING AND ITS REALIZATION IN COMMUNITY SERVICES PROVIDING. 2014. (Grafická korektura pro uveřejnění v odborném časopisu.)
 • FIALOVÁ, J. Inovace obsahu vzdělávání předmětu účetnictví oboru obchodní akademie z pohledu IFRS. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, katedra didaktiky ekonomických předmětů. Grant: IGA F1/5/2013. Název grantu: Zkvalitňování prostupnosti sekundárního vzdělávání s terciárním vzděláváním v kontextu mezinárodních účetních standardů IFRS. Oborové zaměření: AM – Pedagogika a školství. © GRANT Journal, MAGNANIMITAS Assn. (Jazyková a grafická korektura, 2014).
 • DVOŘÁKOVÁ, L., ČERVENÝ, J. Úloha manažerského účetnictví při řízení hospodárnosti, účinnosti a efektivnosti podnikových procesů a výkonů. II. díl. ​Plzeň: NAVA, 2012, (Jazyková a grafická korektura.)
 • DVOŘÁKOVÁ, L., ČERVENÝ, J. Úloha manažerského účetnictví při řízení hospodárnosti, účinnosti a efektivnosti podnikových procesů a výkonů. I.díl. Plzeň: NAVA, 2011. (Jazyková a grafická korektura.)
 • Mentor evaluace programů DV – Plzeňský kraj. Personální komunikace a její úskalí. Autor Gymnázium Stříbro, Soběslavova 1426, Ing. Zuzana Holáková. Studium projektu, hodnocení programu dalšího vzdělávání sociálním partnerem. Projekt UNIV 2 KRAJE / A3. 2011.
 • Štiková, S. Zpracování písemností v MS Word 6.0. Korespondent. Plzeň 1997 (Jazyková a grafická korektura.)
 • Štiková, S. Obchodní korespondence I. 4. přepracované vydání. Korespondent. Plzeň 1998, lektorace dalšího vydání v r. 2001
 • Štiková, S. Obchodní korespondence II. 4. přepracované vydání. Korespondent. Plzeň 1998, lektorace dalšího vydání v r. 2001
 • Štiková, S. Psaní na stroji pro pokročilé. 2. přepracované vydání. Korespondent. Plzeň 1998. (Jazyková a grafická korektura.)
 • Dvořáková L. a kol. Daně II. Bilance. Praha 1998. Celostátní učebnice pro systém vzdělávání a certifikace účetní profese v ČR (projekt – Phare) – pouze jazyková a grafická korektura
 • Kuldová, O., Fleischmannová, E., Šedý, R. Obchodní korespondence pro střední školy. FORTUNA. Praha 2000 (Jazyková a grafická korektura.)
 • Kuldová, O., Fleischmannová, E. Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti – jazyková část. 2. vydání. FORTUNA. Praha 2000. (Jazyková a grafická korektura.)
 • Štiková, S. Písemná a elektronická komunikace. Korespondent. Plzeň. 2003. (Jazyková a grafická korektura.)
 • lektorace výukového softwaru ZAV. Text-Zaviačičovi. Praha. Podklad pro zařazení softwaru do systému e-gram, MŠMT (2004)
 • Štiková, S. Písemná a elektronická komunikace 2, uzavírání a plnění kupních smluv. Korespondent. Plzeň 2007. (Jazyková a grafická korektura.)
 • Štiková, S. Písemná a elektronická komunikace 3, písemnosti při organizaci a řízení firmy. Korespondent. Plzeň 2007. (Jazyková a grafická korektura.)
 • Štiková, S. Písemná a elektronická komunikace 1. Korespondent. Plzeň 2007. (Jazyková a grafická korektura.)

Vlastní autorská činnost

 • PEŠTOVÁ, M., ŠTIKOVÁ, S. Přehledný průvodce úpravou textu podle ČSN 01 6910:2014. Kultura dokumentů v administrativní i studentské praxi. Plzeň: Korespondent – Ing. Stanislava Štiková, 2015
 • Aktualizace digitálních učebních materiálů podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích pro projekt EU peníze středním školám, Registrační č. projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0895, Šablona klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. (2014)
 • Digitální učební materiály pro projekt EU peníze středním školám, Registrační č. projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0895, Šablona klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vytvořeno celkem 60 výukových materiálů pro výuky PK ve 3. a 4. ročníku obchodní akademie. (2012-2013)
 • Štiková, S., Peštová, M. Zpracování informací v MS Word a MS Excel. Učební text pro výuku v seminářích na ZČU Plzeň (část Grafické objekty a MS Excel). Korespondent, Plzeň 2004
 • E-learningová učebnice obchodní korespondence, kapitola Český jazyk v OBK a kapitola Dopisní předtisky, publikována na stránkách Intersteno (2002)