Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Volitelné předměty 2022-12-16T09:48:30+00:00

Volitelné předměty

Nabídka volitelných předmětů pro druhé ročníky oboru
Obchodní akademie pro školní roky 2023/2024 a 2024/2025

CVIČENÍ Z MATEMATIKY (CM) 2 hodiny týdně – 3. a 4. ročník
V hodinách cvičení z matematiky si studenti opakují a prohlubují středoškolskou matematiku za celé čtyři roky studia. Připravují se k volitelné maturitní zkoušce z matematiky a na přijímací zkoušky na vysoké školy především ekonomického zaměření.

CIZOJAZYČNÝ SEMINÁŘ (AS, NS, FS, RS) 2 hod. týdně – 3. a 4. ročník
Předmět je koncipován jako dvouletá intenzivní příprava nejen na ústní maturitní zkoušku, ale i na její písemnou část a didaktický test. V rámci výuky se žáci budou věnovat základním konverzačním tématům a s nimi souvisejícími běžnými životními situacemi. Díky tomu si podstatně rozšíří slovní zásobu a zlepší své komunikační schopnosti.
Jeho dalším důležitým cílem je také seznámit žáky s reáliemi jednotlivých anglicky, německy, francouzsky, nebo rusky mluvících zemí, České republiky a jejich nejvýznamnějších měst a turisticky atraktivních lokalit.
Nabyté znalosti a dovednosti tak následně mohou přispět nejen k získání mezinárodně uznávaného jazykového certifikátu, ale i k lepší komunikaci a orientaci ve výše zmíněných oblastech při jejich návštěvě a vytváření pozitivního obrazu naší země mezi cizinci.

DANĚ (Da) 2 hodiny týdně – 3. ročník
Práce s daňovými zákony, příklady výpočtů, sestavení daňových přiznání. Hlavní pozornost věnována daním z příjmů a dani z přidané hodnoty, dále i ostatním přímým a nepřímým daním, daňovému řádu a dalším souvisejícím předpisům. Znalosti možno využít v práci účetní, na finančním úřadu, v managementu firmy, při činnosti účetních a daňových poradců.

DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ (DS) 2 hodiny týdně – 3. a 4. ročník
Cílem předmětu je rozšířit a doplnit dějepisné znalosti se zaměřením na novodobé dějiny. Předmět navazuje na učivo 1. a 2. ročníku a rozšiřuje vědomosti faktografické, které jsou vyžadovány na vysokých školách humanitního zaměření.

EKONOMICKÉ VÝPOČTY (EV) 2 hodiny týdně – 4. ročník
Cílem předmětu je upevnit a prohloubit znalosti a dovednosti studentů provádět základní výpočty používané v ekonomické teorii a praxi s důrazem na využití PC – tabulkového procesoru.

FIKTIVNÍ FIRMA (FF) 2 hodiny týdně – 3. a 4. ročník
V jednotlivých odděleních fiktivní firmy probíhají všechny činnosti jako ve skutečné firmě, pouze nedochází ke skutečnému pohybu zboží a peněz. Práce ve firmě má přispět k integraci různých ekonomických poznatků a k získání praktických dovedností, dále rozvíjí samostatnost a odpovědnost k práci. Firma v rámci Centra fiktivních firem spolupracuje s ostatními firmami v ČR i zahraničí. Výuka probíhá ve specializované učebně.

FINANČNÍ MATEMATIKA (FM) 2 hodiny týdně – 4. ročník
Cílem předmětu je naučit studenty terminologii a základní výpočetní postupy používané v moderních financích s názornou demonstrací na příkladech z praxe. Po absolvování bude student zvládat rutinní výpočty používané ve zmíněné oblasti. Důležitou součástí je využití PC – tabulkového procesoru.

FINANČNÍ INVESTICE A PRODUKTY (FI) 2 hodiny týdně – 3. ročník
Předmět je zaměřen na prohlubování znalostí o bankovních, pojišťovacích a burzovních produktech a využití těchto informací v praktickém životě. Pozornost je věnována také ekonomickým výpočtům a vyhledávání ekonomických informací s využitím PC. Znalostí lze využít při posuzování a rozhodování o nejvýhodnějších investicích na finančním trhu.

ICT KOMPETENCE (IK) 2 hodiny týdně – 4. ročník
Cílem předmětu je prohloubit a rozšířit dovednosti studentů v těch oblastech informačních technologií, které jsou v povinném předmětu Informační a komunikační technologie málo zastoupeny. Jde zejména o tvorbu webových stránek (základy jazyka HTML a CCS, základy tvorby a správy obsahu webových stránek v redakčním systému, využití free webhostingu).

LITERÁRNÍ SEMINÁŘ (LS) 2 hodiny týdně – 3. a 4. ročník
Dvouletý seminář je určen pro maturanty. Zaměřuje se na rozbor literárních děl ze seznamu povinné četby s přihlédnutím k jejich dramatickému a filmovému zpracování. Seminář probíhá formou přednášek, přímou prací s texty a využívání audiovizuálních materiálů.

MARKETING (Mg) 2 hodiny týdně – 3. ročník
Předmět je zaměřen na pochopení a prohloubení znalostí a dovedností o marketingovém výzkumu, chování kupujících, trhu a jeho segmentaci a nástrojích marketingového mixu. Žáci jsou vedeni k vyhledávání informací a jejich zpracování formou samostatné práce nebo práce ve skupinách. Znalosti lze využít v praxi nebo při studiu na vysoké škole především ekonomického zaměření.

PORTUGALSKÝ JAZYK (PJ) 2 hodiny týdně – 3. a 4. ročník
Portugalština je románský jazyk, který ve světě používá 215 miliónů mluvčích. Je pátým nejrozšířenějším světovým jazykem, najdeme ji skoro na všech kontinentech – kromě Portugalska také v Brazílii (190 miliónů mluvčích), v Mosambiku a v mnoha dalších zemí. Je jedním z úředních jazyků EU. Žáci během studia získají základy tohoto jazyka na úrovni A1+.

PSYCHOLOGIE (Ps) 2 hodiny týdně – 3. a 4. ročník
Předmět seznamuje studenty se základními i se speciálními psychologickými disciplínami, podstatou lidské psychiky, psychickými jevy a procesy. Zaměřuje se i na aktuální psychické poruchy dnešní doby (deprese, bulimie, mentální anorexie atd.) Součástí výuky je množství psychologických testů, nácvik relaxačních metod, návštěva pedagogicko-psychologické poradny a psychoterapeutického centra.

ÚČETNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (ÚP) 2 hodiny týdně – 4. ročník
Předmět je zaměřen na komplexní výklad problematiky příspěvkových organizací a jejich odlišností od podnikatelských subjektů. Na středních školách ekonomického zaměření je výuka účetnictví orientována převážně na účetnictví podnikatelů, zatímco současná ekonomická praxe požaduje účetní a ekonomy také pro veřejný sektor. Žáci se naučí základy účtování v příspěvkových organizacích včetně sestavení závěrkových výkazů.