Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Volitelné předměty 2024-01-11T22:28:37+00:00

Volitelné předměty

Volitelné předměty pro 3. a 4. ročník oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie

Žák si vybere pro každý ročník dva předměty. Pokud půjde o dvouletý předmět, přepokládá se, že tento výběr bude platit pro 3. i 4. ročník studia.

Změna volitelného předmětu je možná jen v prvních dvou a posledních dvou týdnech školního roku.

Nabídka volitelných předmětů pro druhé ročníky oboru
Obchodní akademie pro školní roky 2024/2025 a 2025/2026

CESTOVNÍ RUCH (CR) 2 hodiny týdně – 3. ročník

Cílem předmětu je zajistit pochopení základních ekonomických pojmů v cestovním ruchu a umět je vhodně aplikovat, seznámit žáka se základy a právní podstatou cestovního ruchu, umět se orientovat v právních podmínkách podnikání v CR a v problematice fungování podniků CR, v kalkulaci a tvorbě produktové a katalogové nabídky cestovních kanceláří a cestovních agentur a seznámit žáky s ekonomickou a technickou stránkou cestovních ruchu v souvislosti s rozvojem oblasti terciální sféry národního hospodářství.

CIZOJAZYČNÝ SEMINÁŘ (AS, NS, FS) 2 hod. týdně – 3. a 4. ročník

Předmět je koncipován jako dvouletá intenzivní příprava nejen na ústní maturitní zkoušku, ale i na její písemnou část a didaktický test. V rámci výuky se žáci budou věnovat základním konverzačním tématům a s nimi souvisejícími běžnými životními situacemi. Díky tomu si podstatně rozšíří slovní zásobu a zlepší své komunikační schopnosti.

Jeho dalším důležitým cílem je také seznámit žáky s reáliemi jednotlivých anglicky, německy, francouzsky, nebo rusky mluvících zemí, České republiky a jejich nejvýznamnějších měst a turisticky atraktivních lokalit.

Nabyté znalosti a dovednosti tak následně mohou přispět nejen k získání mezinárodně uznávaného jazykového certifikátu, ale i k lepší komunikaci a orientaci ve výše zmíněných oblastech při jejich návštěvě a vytváření pozitivního obrazu naší země mezi cizinci.

CVIČENÍ Z MATEMATIKY (CM) 2 hodiny týdně – 3. a 4. ročník

V hodinách cvičení z matematiky si studenti opakují a prohlubují středoškolskou matematiku za celé čtyři roky studia. Připravují se k volitelné maturitní zkoušce z matematiky a na přijímací zkoušky na vysoké školy především ekonomického zaměření.

DANĚ (Da) 2 hodiny týdně – 3. ročník

Práce s daňovými zákony, příklady výpočtů, sestavení daňových přiznání. Hlavní pozornost věnována daním z příjmů a dani z přidané hodnoty, dále i ostatním přímým a nepřímým daním, daňovému řádu a dalším souvisejícím předpisům. Znalosti možno využít v práci účetní, na finančním úřadu, v managementu firmy, při činnosti účetních a daňových poradců.

DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ (DS) 2 hodiny týdně – 3. a 4. ročník

Cílem předmětu je rozšířit a doplnit dějepisné znalosti se zaměřením na novodobé dějiny. Předmět navazuje na učivo 1. a 2. ročníku a rozšiřuje vědomosti faktografické, které jsou vyžadovány na vysokých školách humanitního zaměření.

EKONOMICKÉ VÝPOČTY (EV) 2 hodiny týdně – 4. ročník

Cílem předmětu je upevnit a prohloubit znalosti a dovednosti studentů provádět základní výpočty používané v ekonomické teorii a praxi s důrazem na využití PC – tabulkového procesoru.

FIKTIVNÍ FIRMA (FF) 2 hodiny týdně – 3. a 4. ročník

V jednotlivých odděleních fiktivní firmy probíhají všechny činnosti jako ve skutečné firmě, pouze nedochází ke skutečnému pohybu zboží a peněz. Práce ve firmě má přispět k integraci různých ekonomických poznatků a k získání praktických dovedností, dále rozvíjí samostatnost a odpovědnost k práci. Firma v rámci Centra fiktivních firem spolupracuje s ostatními firmami v ČR i zahraničí. Výuka probíhá ve specializované učebně.

Finanční GRAMOTNOST (FG) 2 hodiny týdně – 3. ročník

Cílem předmětu je zajistit finanční gramotnost žáků, aby se žák uměl orientovat ve vlastních financích a zjistil co je pro jeho finance důležité, jak má zvolit správnou strategii a jak pohlídat rizika ohrožující finanční situaci. Cílem je také seznámit žáky s pojmy finančního řízení, naučit žáky vyhledat informace ze zdrojů a využít tyto informace v rozhodování o správném hospodaření domácnosti, v rozhodování o investování, osvojit si finanční, bankovní, pojišťovací i občansko-právní termíny, a naučit žáky provádět ekonomické výpočty nezbytné pro rozhodování domácnosti o výhodnosti nebo nevýhodnosti peněžních produktů finančních institucí.

Finanční matematika (FM) 2 hodiny týdně – 4. ročník

Cílem předmětu je naučit studenty terminologii a základní výpočetní postupy používané v moderních financích s názornou demonstrací na příkladech z praxe. Po absolvování bude student zvládat rutinní výpočty používané ve zmíněné oblasti. Důležitou součástí je využití PC – tabulkového procesoru.

FINANČNÍ INVESTICE A PRODUKTY (FI) 2 hodiny týdně – 4. ročník

Předmět je zaměřen na prohlubování znalostí o bankovních, pojišťovacích a burzovních produktech a využití těchto informací v praktickém životě. Pozornost je věnována také ekonomickým výpočtům a vyhledávání ekonomických informací s využitím PC. Znalostí lze využít při posuzování a rozhodování o nejvýhodnějších investicích na finančním trhu.

ICT kompetence (IK) 2 hodiny týdně – 3. ročník

Cílem předmětu je prohloubit a rozšířit dovednosti studentů v těch oblastech informačních technologií, které jsou v povinném předmětu Informační a komunikační technologie málo zastoupeny. Jde zejména o tvorbu webových stránek (základy jazyka HTML a CCS, základy tvorby a správy obsahu webových stránek v redakčním systému, využití free webhostingu).

Literární seminář (LS) 2 hodiny týdně – 3. a 4. ročník

Dvouletý seminář je určen pro maturanty. Zaměřuje se na rozbor literárních děl ze seznamu povinné četby s přihlédnutím k jejich dramatickému a filmovému zpracování.  Seminář probíhá formou přednášek, přímou prací s texty a využívání audiovizuálních materiálů.

MARKETING (Mg) 2 hodiny týdně – 3. ročník

Předmět je zaměřen na pochopení a prohloubení znalostí a dovedností o marketingovém výzkumu, chování kupujících, trhu a jeho segmentaci a nástrojích marketingového mixu. Žáci jsou vedeni k vyhledávání informací a jejich zpracování formou samostatné práce nebo práce ve skupinách. Znalosti lze využít v praxi nebo při studiu na vysoké škole především ekonomického zaměření.

PSYCHOLOGIE (Ps) 2 hodiny týdně – 3. a 4. ročník

Předmět seznamuje studenty se základními i se speciálními psychologickými disciplínami, podstatou lidské psychiky, psychickými jevy a procesy. Zaměřuje se i na aktuální psychické poruchy dnešní doby (deprese, bulimie, mentální anorexie atd.) Součástí výuky je množství psychologických testů, nácvik relaxačních metod, návštěva pedagogicko-psychologické poradny a psychoterapeutického centra.

Účetnictví příspěvkových organizací (ÚP) 2 hodiny týdně – 4. ročník

Předmět je zaměřen na komplexní výklad problematiky příspěvkových organizací a jejich odlišností od podnikatelských subjektů.  Na středních školách ekonomického zaměření je výuka účetnictví orientována převážně na účetnictví podnikatelů, zatímco současná ekonomická praxe požaduje účetní a ekonomy také pro veřejný sektor. Žáci se naučí základy účtování v příspěvkových organizacích včetně sestavení závěrkových výkazů.

Volitelné předměty pro 3. a 4. ročník oboru 78–42–M/02 Ekonomické lyceum

3. ročník

Žáci volí jeden ze dvou předmětů – seminář z prvního nebo druhého cizího jazyka.

Pozn.: Předmět je dvouletý – jeho výběr platí pro 3. i 4. ročník studia.

4. ročník

Žáci vybírají jeden z těchto předmětů:

  • Cvičení z matematiky
  • Seminář z informační technologie
  • Účetní seminář
  • Dějepisný seminář
  • Seminář z druhého cizího jazyka (tj. toho, který nenavštěvují už od 3. ročníku)