Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Povinné informace ke zveřejnění 2024-03-10T20:34:08+00:00

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 515/2020 Sb.

Povinně zveřejňované informace o povinném subjektu

1. Název Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13
2. Důvod a způsob založení
Příspěvková organizace byla zřízena usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 23/01 ze dne 29. května 2001 pod č. j. 188.
Hlavním účelem organizace je poskytování úplného středního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním a středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
3. Organizační struktura viz organizační struktura
4. Kontaktní spojení
Tel: 377 236 611

Email: sekretariat@oaplzen.cz

ID datové schránky: yiyevx8

Další viz záložka kontakty

4.1 Kontaktní poštovní adresa Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13

nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň
4.3 Úřední hodiny Sekretariát

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je shodná s poštovní adresou.

Úřední hodiny:

Pondělí – pátek: 7.30 – 11.00

12.00 – 14.30

4.4 Telefon viz záložka kontakty

377 227 805 – vrátnice

377 236 611 – sekretariát

4.5 Adresa internetové stránky https://oaplzen.cz
4.6 Adresa podatelny Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13

nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň

4.7 Elektronická adresa podatelny  sekretariat@oaplzen.cz

Elektronické podání musí splňovat základní podmínky validace – email s elektronickým podpisem.

4.8 Datová schránka yiyevx8
5. Případné platby lze poukázat běžný účet – 187958306/0300 variabilní resp. specifický symbol dle pokynů sekretariátu školy

účet FKSP – 282513196/0300 variabilní resp. specifický symbol dle pokynů sekretariátu školy

Další platby lze provádět hotovostně do pokladny na ekonomickém oddělení školy.

6. IČO 49 778 161
7. Plátce daně z přidané hodnoty Ne
8. Dokumenty —–
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
a) rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady nezbytné pro provedení zápisu do rejstříku škol a školských zařízení,

b) evidenci dětí, žáků nebo studentů (školní matrika),

c) doklady o přijímání dětí, žáků a studentů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,

d) vzdělávací programy (podle § 4 až 6 školského zákona),

e) výroční zprávy o činnosti školy,

f) třídní knihy, které obsahují průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu,

g) školní řády škol a vnitřní řády školských zařízení, rozvrhy vyučovacích hodin,

h) záznamy z pedagogických rad,

i) kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů,

j) protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy,

k) personální a mzdová dokumentace, hospodářská dokumentace a účetní evidence,

l) zřizovací listina,

m) plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,

n) spisový a skartační řád,

o) vnitřní kontrolní systém,

p) směrnice k poskytování informací (veřejný přístup k informacím),

q) dokumentace v oblasti BOZP,

r) dokumentace v oblasti požární ochrany,

s) směrnice v oblasti účetnictví:

– rozpočet a pravidla čerpání FKSP,

– inventarizace,

– oběh účetních dokladů,

– evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,

– odpisový plán,

– účetní knihy a sestavy.

t) organizační řád,

u) vnitřní platový předpis,

v) organizace školního roku,

w) koncepce rozvoje školy,

x) výroční zprávy o poskytování informací

Dokumenty, na které se vztahuje povinnost svobodného přístupu k nim podle zákona č. 106/1999 Sb., jsou k dispozici v písemné podobě v úředních hodinách na sekretariátu školy (viz bod 4).

8.2 Rozpočet Plzeňský kraj (plzensky-kraj.cz)
9. Žádost o informace U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

Při ústním podání uvede žadatel jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti na sekretariátu školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

Při podání e-mailem na adresu sekretariat@oaplzen.cz  žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

Při písemném podání na kontaktní poštovní adresu školy žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

10. Příjem podání a podnětů Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím sekretariátu školy, a to buď písemně, nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

Více na: Služby veřejné správy – gov.cz – Portál veřejné správy

11. Předpisy —–
11.1 Nejdůležitější používané předpisy a) Zákon č. 561/2004 Sb. zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 561/2004 Sb. Školský zákon (zakonyprolidi.cz)

b) Vyhláška č.48/2005 Sb., vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. 48/2005 Sb. Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (zakonyprolidi.cz)

Nejdůležitější používané právní předpisy jsou ke stažení na Dokumenty, MŠMT ČR (msmt.cz).

11.2 Vydané právní předpisy —–
12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací —–
13. Licenční smlouvy Licenční smlouvy nemá škola uzavřeny.
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2023