Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Školská rada 2023-06-29T18:32:02+00:00

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Rada Plzeňského kraje svým usnesením č. 850/05 zřídila v souladu s novým školským zákonem (561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) na naší škole šestičlennou školskou radu (dále ŠR), vydala volební řád a jmenovala členy ŠR za zřizovatele. Rada ve svém prvním funkčním období (prosinec 2005 – prosinec 2008) pracovala ve složení Tereza Bálková, Ing. Luboš Brabec, PaedDr. Jitka Duchková (předsedkyně), JUDr. Jaroslava Havlíčková, Oldřich Pospíšil, Jiří Strobach.
[zápisy z jednání: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. ]

Ve druhém funkčním období (prosinec 2008 – prosinec 2011) pracovala ŠR ve složení Ing. Luboš Brabec (předseda), Marta Dolejšová, Monika Hurdová, Jaroslav Pešek (od října 2010 jej nahradil Petr Vyleta), JUDr. David Sedláček, Mgr. Pavel Taušek.
[zápisy z jednání: 1., 2., 3., 4., 5., 6. ]

Ve třetím funkčním období (prosinec 2011 – prosinec 2014) pracovala ŠR ve složení Ing. Luboš Brabec (předseda), Sergiy Danysh (od května 2014 jej nahradil Jan Pokorný), Marta Dolejšová, Mgr. Pavel Taušek, JUDr. David Sedláček, Jitka Vítovcová.
[zápisy z jednání: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. ]

Ve čtvrtém funkčním období (prosinec 2014 – prosinec 2017) pracovala ŠR ve složení Ing. Luboš Brabec (předseda), Tomáš Formánek, JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA, Ing. Monika Hermannová,  Bc. Vilém Schwab, Mgr. Pavel Taušek.
[zápisy z jednání: 1., 2., 3., 4., 5., 6. ]

V pátém funkčním období (prosinec 2017 – červenec 2021) pracovala ŠR ve složení Ing. Luboš Brabec (předseda), Pavel Brejcha, Ing. Monika Hermannová,  Jaroslava Mathesová, Mgr. Pavel Taušek a Aneta Zámostná.
[zápisy z jednání: 1., 2., 3., 4., 5 ]

Do šestého funkčního období rady byli v červnu 2021 zvoleni jako zástupci pedagogů Ing. Luboš Brabec a Mgr. Pavel Taušek, jako zástupce rodičů nezletilých žáků Ing. Vilém Schwab a jako zástupce zletilých žáků Markéta Peclová. Jako zástupci zřizovatele byli usnesením Rady Plzeňského kraje č. 747/21 jmenováni Mgr. Karel Götz a Mgr. Jiří Pek. Na svém prvním jednání ŠR zvolila předsedou Ing. Luboše Brabce. V lednu 2022 byla do školské rady zvolena místo zemřelého Mgr. Pavla Tauška jako zástupce pedagogů Mgr. Eva Šollarová.
[zápisy z jednání: 1., 2., 3., 4.  ]