Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň

Iniciační schůzka k zahraničním praxím a výměnným pobytům žáků.

K prioritám naší školy patří mezinárodní partnerství mezi školami a firmami. Na úrovni vedení bavorského Učňovského školského střediska Matthäuse Runtingera v Řezně a Obchodní akademie Plzeň byla dne 11. 5. 2022 dohodnuta rámcová kritéria tak, aby praxe a pobyty profilovaly absolventa k odborným i jazykovým požadavkům pracovního trhu. Zástupce ředitele řezenské školy, pan studijní ředitel Thomas Schwindl, a ředitel plzenské školy, pan doktor Václav Hofman pohovořili o vizi další spolupráce. Námětem bylo například zahrnutí vzájemných mezinárodních hospitací učitelů, abychom rozšířili povědomí o didaktickém pojetí předmětů i celkové skladbě kurikula obdobných studijních oborů v zahraničí.

Předvojem této spolupráce byla dohoda mezi tehdejšími řediteli diplomovaným učitelem obchodu Lotharem Mandlem a inženýrem Miloslavem Vurmem (viz obrazová příloha). Tato byla posléze předána na dnes již též bývalé ředitele: vrchního studijního ředitele Reinharda Tischlera a magistra Miloslava Skuhravého, kteří se na schůzce slavnostně rozloučili.

Oběma bývalým ředitelům jsme poděkovali za dlouholetou spolupráci a podporu společných aktivit. Po prezentaci věnované historii partnerství jsme pro naše hosty připravili kulturní program v podobě návštěvy Velké synagogy a naše setkání zakončili obědem v restauraci.

Přikládáme odkaz na článek pojednávající o akci uveřejněný na webových stránkách partnerské školy v Řezně:
https://www.regensburg.de/bs3/bos/schulleben-bos/schulpartnerschaft-zwischen-der-obchodni-akademie-plzen-und-der-beruflichen-oberschule.

Ing. Václav Hofman, Ph. D.

Initiationstreffen der Auslandspraktika und Schüleraustausche

Zu einer Priorität unserer Schule gehört die internationale Partnerschaft  mit Schulen und Firmen. Auf der Schulleitungsebene des Beruflichen Schultzentrums Matthäus Runtinger in Regensburg und der Obchodní akademie Plzeň wurden die  Rahmenbedingungen so vereinbart, dass Praktika und Aufenthalte der Absolventen auf  die fachlichen und sprachlichen Anforderungen des Arbeitsmarkts vorbereiten.

Der Vertreter der Regensburger Schule , Herr Studiendirektor Thomas Schwindl, und der Schulleiter der Pilsner Schule, Herr  Doktor Václav Hofman, haben über ihre Vorstellungen im Bezug auf die weitere Zusammenarbeit gesprochen.  Thema war zum Beispiel die Einbeziehung  gegenseitiger internationaler Hospitationen der Lehrktäfte, um ein Bewusstsein über die didaktische Konzeption einzelner Lehrfächer, wie auch die Gesamtstruktur  der Lehrpläne  ähnlicher Studienfachrichtungen im Ausland gewinnen zu können.

Der erste Meilenstein dieser Zusammenarbeit war eine Vereinbarung zwischen den ehemaligen Schulleitern Dipl. – Hdl. Lothar Mandl und Dipl. Ing. Miloslav Vurm (sieh Bildanhang). Diese wurde nachfolgend an die mittlerweile ebenfalls ehemaligen Schulleiter: Oberstudiendirektor Reinhard Tischler und Mgr. Miloslav Skuhravý weitergereicht, die sich feierlich verabschiedeten .

Für die langjährige Zusammenarbeit und Unterstützung der gemeinsamen Aktivitäten bedankten wir uns bei den Schulleitern . Zunächst widmete sich eine Präsentation der Geschichte der Partnerschaft  und als kulturelles Rahmenprogramm  schloss sich der Besuch der Großen Synagoge an. Unser Treffen ließen wir bei einem gemütlichen Mittagessen ausklingen.

Doslovný překlad: Mgr. Petra Šampalíková

Fotky: Mgr. Eva Šollarová

2022-05-27T13:54:04+00:00 17. 5. 2022|